Julakan karanbagaw ta yɔrɔ

Layirikura ta kow

Nin ye Layirikura karan dɔw ye, Yesu ta ɲanamanya ani lanaya sira tagamako ra