I nako ɲana yan

An balemaw, aw danse ! Aw nako diyara an ye kosɛbɛ nin kɛnɛba kan yan. Nin ye julakan baroda ye. Aw bɛna fɛn caman sɔrɔ nin kɛnɛ kan: Alako, hakiri, zanaw, ladikanw, ani kumakandimanw. Masa Ala ye an to ɲɔgɔn ye!

foule_400x300.jpg
Partager